ΖΩΦΟΡΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΜΠΗΣ ΙΠΠΕΩΝ

Ζωφόρος από πωρόλιθο, από το ναό Α του Πρινιά. Αποτελείται από σειρά ανάγλυφων πλακών με παράσταση πομπής ιππέων, που παρελαύνουν με την ασπίδα και το δόρυ τους. Η απεικόνιση πομπής του πολεμικού σώματος των ιππέων στη ζωφόρο του κεντρικού ναού του Πρινιά προβάλλει το υψηλό κύρος της κοινωνικής τάξης τους στην κοσμική και θρησκευτική ζωή της πόλης. Η στερεότυπη απόδοση του θέματος απηχεί το αυστηρό δωρικό πνεύμα των κρητικών πόλεων της εποχής.  

Πρινιάς (ίσως η αρχαία Ριζηνία), Αρχαϊκή περίοδος 7ος αι. π.Χ.

 FRIEZE DEPICTING A PROCESSION OF HORSEMEN

Frieze made of poros stone, from the Temple A of Prinias. It is constituted of a series of relief plaques depicting a procession of horsemen, who are shown parading with their shields and spears. The depiction of a parade of horsemen at the frieze of the central temple of Prinias interposes the high status of their social class within the secular and religious life of the town. The stereotypical rendering of the theme echoes the austere Doric spirit of the Cretan towns of the period.  

Prinias (possibly ancient Rizenia), Archaic period, 7nd cent. BC.

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού | © Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειου