ΑΓΑΛΜΑ ΠΑΝΟΣ

Μικρό μαρμάρινο άγαλμα του Πάνα, θεού των βοσκών και του κυνηγιού και ακολούθου του Διονύσου. Εικονίζεται να παίζει τη σύριγγα, μουσικό όργανο από καλάμι. Ο κριός που σηκώνει με το αριστερό του χέρι, η δορά ζώου  στον ώμο και η βάση σε σχήμα βραχώδους τοπίου υποδηλώνουν τις βουκολικές – γονιμικές ιδιότητες του θεού.

Αργυρούπολη (Αρχαία Λάππα), Ρωμαϊκή περίοδος, 2ος αι. μ.Χ.

 

STATUE OF PAN

Small marble statue of Pan, god of shepherds and hunting, follower of Dionysus. He is shown playing the syrinx, a musical instrument made of reed. The ram that he lifts with his left arm, the animal’s hide on the shoulder and the base in the shape of a rocky landscape indicate the bucolic – fertilizing qualities of the god.

Argyroupoli (ancient Lappa), Roman period, 2nd cent. AD.

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού | © Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειου